Verkoopinformatie

Dank voor je interesse in het project De Scheepmaker te Haarlem, de finale van de ontwikkeling van het Scheepmakerskwartier aan het Spaarne. De verkoop startte zaterdag 30 september 2017 in de Lichtfabriek in Haarlem.

Alle woningen zijn verkocht. De bouw is gestart.

 

 

TOELICHTING OP DE VERKOOPINFORMATIE

Een woning koop je niet dagelijks. Omdat het om grote bedragen en een belangrijke stap in je leven gaat, is het van belang dat de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een woning duidelijk zijn. Wij adviseren je dan ook om deze informatie aandachtig door te lezen.

De volledige toelichting op de aankoop en de voorwaarden hebben we opgenomen in één document dat is te downloaden. Tevens zijn de overige bijbehorende documenten hieronder te downloaden om goed door te kunnen nemen.

Verkoopproces

Indien je interesse hebt in één of meerdere van de woningen kun je dat kenbaar maken middels het inschrijfformulier. Hierop geef je jouw voorkeurswoning(en) aan.  Na sluiting van de inschrijving vindt de toewijzing plaats. De toewijzing geschiedt door de ontwikkelaar en zal middels een eigen loting plaatsvinden. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met de eerste voorkeurskeuze. Na de toewijzing zal de makelaar degene die een woning of appartement hebben toegewezen gekregen uitnodigen voor een eerste verkoopgesprek. De overige kandidaten die geen woning of appartement toegewezen hebben gekregen worden per e-mail door de makelaar geïnformeerd.

Heb je een woning toegewezen gekregen? Tijdens het verkoopgesprek krijg je de inloggegevens van de online webapplicatie HomeDNA, waar je de verkoopmap van het project met daarin alle relevante informatie kunt inzien. In de dagen na het verkoopgesprek kun je nadenken over jouw wensen ten aanzien van de woning en de (contractuele) informatie beoordelen. Een vervolggesprek kan als doel hebben om het project, de woning, de contracten en/of het meer- en minderwerk toe te lichten en tot wilsovereenstemming te komen, maar kan afhankelijk van de voortgang ook bij de notaris plaatsvinden om de koop- en aannemingsovereenkomst te tekenen. De eerste fase van het proces eindigt bij Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen te Haarlem waar de overeenkomsten worden besproken en aansluitend worden getekend.

Koop- en aannemingsovereenkomst

Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht je je  (nadat de periode van de ontbindende voorwaarde(n) is vervallen en/of de opschortende voorwaarde(n) vervuld zijn verklaard) tot het betalen van de koopsom aan de ontwikkelaar en de bouwsom (in termijnen) aan de aannemer. De ontwikkelaar en de aannemer verplichten zich respectievelijk tot het leveren van de grond en het realiseren van de woning conform de verkoopdocumentatie (lees: contractstukken in te zien in HomeDNA na het ontvangen van inloggegevens in het eerste gesprek met de makelaar).

De eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘Akte van Levering’ bij de notaris. In de koop- overeenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt aangegeven dat de levering plaats dient te hebben binnen zes weken na de datum waarop de juridische levering mogelijk is (afhankelijk van termijnen van ontbindende en opschortende voorwaarde), terwijl tevens rekening moet worden gehouden met de geldigheidsduur van jouw hypotheekofferte.

Vóór de met jou af te spreken datum van de notariële overdracht stuurt de notaris je een Nota van Afrekening met het totale op die datum verschuldigde bedrag (inclusief eventuele bijkomende kosten). Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag de notaris zelf ontvangt van jouw geldverstrekker en welk bedrag je tijdig aan de notaris moet overmaken (als in jou geval sprake is van de inbreng van eigen middelen). Het hypotheekbedrag, dat in depot achterblijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de overdrachtsdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de Akte van Levering en de Hypotheekakte.

Koopsom

De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam (v.o.n.), dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen:
grondkosten; sloop- en bouwkosten; garantieregeling SWK; architecten- en constructeurhonorarium; notarishonorarium (voor wat betreft de akte van levering, de kosten voor een eventuele hypotheekakte komen apart voor uw rekening); bouwvergunningkosten (leges); technische aansluitkosten: water, riool, gas, elektra, telefoon en CAI (het betreft hier de kosten van de huisaansluitingen, niet de kosten om een abonnement af te sluiten); kadastrale inmeting; makelaars- en ontwikkelingskosten;
verzekering gedurende de bouw tot de oplevering; BTW en/of overdrachtsbelasting (eventuele tussentijdse wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); prijsstijgingen materialen en lonen; standaard keuken, badkamer en sanitair; verzekering gedurende de bouw tot de oplevering.

Voor de woningen zijn niet alle kosten in de koopsom opgenomen. Niet opgenomen zijn onder andere:
bouwrente/uitstelrente; renteverlies tijdens de bouw over de grondkosten en de vervallen, maar niet betaalde termijnen zoals omschreven in de koop- en aannemingsovereenkomst; kosten van eventueel meerwerk; de met de financiering van de woning verband houdende kosten, zoals onder andere notariskosten voor de hypotheekakte, hypotheekrente, afsluitkosten van een hypotheek, aanvraag nationale hypotheek garantie en financieringskosten tijdens de bouw.

Voorbehoud

Deze website, het magazine, de artist impressies, maatvoeringen en beknopte technische omschrijving geven een zo goed mogelijke indruk van de woningen, toe te passen materialen, technische kwaliteiten, installaties en afwerking van de woningen.

Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De in de verkoopdocumentatie opgenomen uitgebreide technische omschrijving wordt als contractstuk bij de koop- en aannemingsovereenkomst aangehecht. Het magazine en de website zijn geen contractstukken en bevatten geen daarmee gelijk te stellen informatie.